Indlæser arrangementer

« Alle arrangementer

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

13. marts 2018

Konference om Karaktergivning

Tirsdag d. 13. marts 2018 afholdt Forum100% sammen med CeFU afslutningskonference om forskningsprojektet om karakterer, bedømmelser og elevstrategier på ungdomsuddannelserne.

Projektet blev igangsat af Forum100% og Simonsen & Illeris, og det er blevet udført af CeFU.

Karakterer og bedømmelse har altid været et af de centrale omdrejningspunkter i og for ungdomsuddannelserne. Karaktererne udgør både et mål for elevernes faglige niveau gennem deres uddannelse og fungerer som sorteringsmekanisme for at komme ind på forskellige uddannelses- og erhvervsretninger. Samtidig fungerer karaktererne som redskab til at understøtte elevernes progression og læring.

Se video med Arnt Louw fra konferencen:

Karakterer fylder altså meget på ungdomsuddannelserne. Især for eleverne og lærerne. Alligevel mangler der viden og opsamling af erfaring på området. Derfor har vi med projektet sat os for at undersøge:

  • Hvordan er sammenhængene mellem karakterer, præstationskultur og læring?
  • Hvilke strategier anvender elever og lærere i den daglige undervisning i forhold til karakterer, præstation og læring?
  • Hvad betyder forskellige bedømmelsesformer og karakterer for læringsmiljøet på ungdomsuddannelserne?
  • Hvilke veje frem giver resultaterne anledning til at overveje?

I løbet af projektet har Arnt Louw og Noemi Katznelson fra CeFU besøgt 13 skoler på tværs af ungdomsuddannelserne (7 stx, 2 hhx, 2 hf og 2 eud).

“På vores besøg på de 13 skoler har vi mødt lærere, som er enormt optaget af det gode læringsmiljø for eleverne. Vi formulerer på anbefalingerne til publikationen nu – og vil gerne bruge jeres feedback i dag til at kvalificere formuleringerne.”

– Arnt Louw og Noemi Katznelson, CeFU

PRÆSTATIONSKULTUR VS. MESTRINGSKULTUR

På konferencen beskrev Arnt Louw og Noemi Katznelson forskellene på præstationskultur og mestringskultur. Eleverne har mange forskellige strategier, og der sker en udbredt “instrumentalisering af læringsrummet”. Det betyder, at eleverne har et strategisk fokus og en strategisk tilgang til undervisningen og læringen – for at få bedst mulige karakter for mindst mulige indsats. Eleverne søger at aflæse, hvad læreren gerne vil have, og de har et stramt fokus på at lære det, de kommer op i til eksamen.

“Der er ikke noget galt i præstationer, men når vi får skabt en decideret præstationskultur, er det problematisk. Med fokus på karakterer bliver der skabt et helt nyt lag i læringsrummet, som ikke handler om fagets indhold, men om elevernes forskellige karakterstrategier. Eleverne er konstant i gang med at oversætte af lærerens kommentarer til karakterer. Nå, det var ikke lige det rigtige svar – det giver 4. Der var et godt og dækkende svar – 10-tal.”

– Arnt Louw

Overfor præstationskulturen står mestringskulturen, hvor det handler om at tilegne sig færdigheder for at kunne mestre en given opgave eller et givent felt. Flere af skolerne i projektet har netop arbejdet med tiltag for at fremme en bedre balance mellem at mestre og at præstere.

FORSKELLE I KULTUR PÅ SKOLETYPERNE

De forskellige skoletyper kan med fordel lade sig inspirere af de iboende forskelle, som har betydning for elevernes strategier. På erhvervsuddannelserne fylder opgaven og mestringen mere end karakteren. En eud-elev siger i undersøgelsen: “For mig har karakterer ikke så meget at sige. Det er mere, hvad mesteren ser, når han kommer ud.”

Det betyder, at det ikke giver mening at lade som om, man har forstået det. Der er ikke samme optagethed af at undgå at fejle eller at skjule fejl.

På hf er karakterfriheden i løbet af året for nogle elever befriende, men eleverne kan til gengæld her savne karaktererne som klare pejlemærker:

“Fravær af karakter undervejs giver større fokus på mestring, men eleverne kan godt savne karakterernes tydelighed. Karaktererne giver dem motivation og viden om, hvordan de klarer sig.”

– Arnt Louw

På tværs af ungdomsuddannelserne ønsker eleverne karakterer og evalueringer med begrundelser og brugbare tilbagemeldinger. Det er også væsentligt for eleverne at opleve en nogenlunde ensartethed på tværs af fag. Lærerne har den udfordring, at de skal finde tid til at arbejde med feedback, men især hvis skolen gør det til et fælles projekt, kan arbejdet med feedback skabe bedre læringsrum.

VIDEOFEEDBACK OG ØVERUM

Thomas Strømberg, underviser på Københavns åbne Gymnasium og medlem af styregruppen for UVMs forsøg med karakterfrihed i 1.g, fortalte på konferencen om arbejdet med videofeedback på tværs af fag. I udviklingsprojektet har de brugt video til flere forskellige aspekter af undervisningen som elev-besvarelser, opgavefeedback, feedforward, standspunktsfeedback og elevmålsætninger.

“Video som feedback-værktøj kan noget, som andre metoder ikke kan. Eleverne husker feedbacken og genser videoerne. Eleverne kan finde på at se feedback-videoer på vej til skole, og jeg har oplevet elever der kommer lang tid efter og siger, at de har tænkt meget over det jeg sagde i videoen.

Det kræver mod fra både lærere og elever, men efter man har optaget de første videoer føles det naturligt, og man oplever at man kan slappe af med at lave optagelserne, mens man læser elevernes opgaver.”

– Thomas Strømberg, underviser på Københavns åbne Gymnasium

Se video med Thomas Strømberg fra konferencen:

Under projektet er det blevet synligt, at der er stor forskel på lærernes forudsætninger for at give formativ feedback. Når man på den måde arbejder med feedback i det åbne, bliver der mulighed for at drøfte metoder og skabe øget kvalitet.

Anna Kathrine Høg Eriksen, uddannelsesleder på Horsens Statsskole, holdt oplæg om deres arbejde med at skelne mellem øve- og prøverum:

“Vi arbejder med øve- og prøverum. I øverummet skal eleverne opleve at de gerne må fejle. I prøverummet skal de vise, hvad de har lært, og her bliver de bedømt og får karakterer. Hele vores øvelse kræver meget af lærerne. Det kræver bl.a. en anden måde at arbejde med lektier på og en anden spørgeteknik i klasserummet. Det kræver også, at eleverne stoler på at lærerne ikke fører et “skufferegnskab” fra øverummene.”

– Anna Kathrine Høg Eriksen, uddannelsesleder på Horsens Statsskole

Et af resultaterne er, at eleverne kommer i gang med opgaverne i bedre tid og afleverer til tiden. Eleverne tør også i højere grad aflevere ikke-perfekte afleveringer – hvorved læreren kan se, hvordan deres standpunkt egentlig er. Metoden har især vist sig at være god til at flytte middelgruppen af elever fagligt.

Se video med Anna Kathrine Høg Eriksen fra konferencen:

NETVÆRK OMKRING KARAKTERGIVNING OG FEEDBACK

Flere deltagere har ønsket, at der bliver dannet et netværk for sparring og videndeling omkring karaktergivning og feedback. Der blev rejst en lang række spændende temaer på konferencen både fra oplægsholdere og deltagere. Forum100% vil forsøge at skabe rammerne for at undervisere og skoler på tværs af ungdomsuddannelserne kan arbejde videre med disse temaer. Vi sender snarligt mails ud om netværket til deltagerne på konferencen og de deltagende skoler i forskningsprojektet.

Se flere billeder fra konferencen på Forum100%’s Facebook-side

VIDEO FRA KONFERENCEN

Videofeedback, flow og øverum – undervisere og uddannelsesleder om karaktergivning og bedømmelsesformer

Arnt Louw fra CeFU om karaktergivningsprojektet

CeFU’s anbefalinger

SLIDES FRA KONFERENCEN

CeFU om projektet, citater og anbefalinger

Thomas Strømberg om videofeedback

Anna Kathrine Høg Eriksen om øverum vs. prøverum

 

DÆKNING AF KONFERENCEN

Foto & video: Stagbird
Tekst & web: God Kommunikation

Konference om Karaktergivning

Auditoriet på Syddansk Erhvervsskole - Petersmindevej 1F
Odense,
13. marts 2018 kl. 9:00 - 16:00
Auditoriet på Syddansk Erhvervsskole - Petersmindevej 1F
Odense,
13. marts 2018 kl. 9:00 - 16:00