Indlæser arrangementer

« Alle arrangementer

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

28. november 2018

Konference om Unge og Sårbarhed

Vi lever i et land som ofte bryster sig af at være verdens lykkeligste folk, men lykken gælder ikke altid vores unge. Undersøgelser viser, at danske unges oplevelse af lykke ligger lavere end lande som Litauen, Spanien og Makedonien.

Hvorfor er vi ikke verdens lykkeligste ungdomsland? Hvad er det for et pres, de unge oplever? Hvorfor er det svært for de unge at prioritere og balancere det gode ungdomsliv? Og hvad betyder de nye medier? Hvad er elevtrivsel i en skolesammenhæng, og hvorfor hænger unge med sårbarhed, trivsel og fagligt udbytte sammen?

Disse og mange andre spørgsmål fik vi gode bud og perspektiver på fra dagens 6 oplægsholdere, og fra de mange kommentarer og spørgsmål fra salen, da over 130 uddannelsesfolk onsdag d. 28. november 2018 havde fundet vej til Forum100%’s konference om unge, sårbarhed og trivsel i ungdomsuddannelserne.

Formand for Forum100%, Ulla Højmark Jensen, docent på Professionshøjskolen Absalon, bød velkommen og introducerede dagens facilitator, Gitte Grønnemose Butler, bestyrelsesmedlem i foreningen og til daglig uddannelseschef i Gymnasieskolernes Lærerforening.

Sårbarhed, robusthed og karakterdannelse

Vil det store pendul skifte fra optagelse af og dyrkelse af præstationen til mere fokus på proces, karakterdannelse og svært målbare kvaliteter?

Mange unge kæmper med et for stort pres. En tredjedel af de 15-årige piger oplever dagligt symptomer, og for drengene er det en femtedel. Vi bliver nødt til at hjælpe de unge. Og lysten er der blandt uddannelsesfolk. Det bevidnede spørgelysten fra salen, som var stor i løbet af hele dagen, også efter vi for alvor fik taget hul på dagens tema med oplægget fra Per Schultz Jørgensen, cand. psyk. og dr. phil.

“På ungdomsuddannelserne har vi en stor mulighed for at give de unge en fælles ramme af normer, værdier og sammenhold. Det skal vi give dem på den enkelte institution som helhed, men ikke mindst i den enkelte klasse. Vi skal tage udfordringen på os som institution og som lærer.”

En vej til at hjælpe den unge er at styrke dennes robusthed og evne til at håndtere sin sårbarhed og presset fra de mange sider. Fællesskabet er også vigtigt, fordi det er her vi danner normer og lærer at se os selv gennem andre. I den enkelte klasse kan vi arbejde med at skabe en ny paraply, nu da den store samfundsparaply er væk. Her kan vi skabe et fællesskab, som giver næring til trivsel og skaber et godt rum for læring.

Se video-klip med Per Schultz Jørgensen fra konferencen.

Elevtrivsel og læring

Det er svært for de unge at prioritere og balancere det gode ungdomsliv. De nye medier, som gør det muligt konstant at sammenligne sig selv med andre på alle mulige områder, gør det ikke nemmere for de unge at hvile i sig selv.

Camilla Hutters, cand. scient. soc. og områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut, ridsede situationen op:

“De unge er ikke helt så lykkelige som resten af befolkningen. Der er sket nogle forandringer – bare i de sidste 10 år – hvor der er kommet flere krav og pres på at klare sig godt i skolen, og samtidig oplever de unge at de står alene med deres problemer. Det er en kæmpe udfordring for ungdomsuddannelserne, fordi det at lære og trives hænger tæt sammen.”

På ungdomsuddannelserne handler trivsel både om, hvordan man som ung oplever sit eget velbefindende, og om hvordan man handler i forhold til hverdagens udfordringer, og vi ved altså at trivsel og fagligt udbytte hænger tæt sammen.

Se video-klip med Camilla Hutters fra konferencen.

Investering i trivsel = øget elevoptag og engagerede elever

Hvad kan de enkelte uddannelsesinstitutioner gøre for den brede trivsel, så alle elever trives, og samtidig lave specifikke indsatser for de elever, der har det svært? Hvordan gik Skt. Knuds Gymnasium fra i en benchmark at ligge nr. 40 på trivsel til at rykke op i top 10? Og hvad betød det for de unges læring, engagement og sammenhold?

For rektor på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, Susan Mose, er der ingen tvivl: At investere i trivsel er sund fornuft – også i sparetider.

“Vi laver noget som man gør på mange skoler – men har måske i særlig grad gjort os umage.”

Da Susan startede som rektor havde skolen lige fået en meget dårlig trivselsmåling på trods af en ressourcestærk elevgruppe. Den dårlige trivsel og de uheldige effekter af denne blev udgangspunktet for at skabe forandring.

På Sct. Knuds er rektor meget tæt på de udfordrede elever. Studievejlederne refererer direkte til rektor, hvilket sikrer sammenhængskraft og kort vej fra proces til beslutning. Trivselsstrategien indeholder indsatser på individ-, klasse- og skoleniveau.

Se video-klip med Susan Mose fra konferencen.

Ensomhed og skam

Op ad eftermiddagen fulgte to oplæg, hvor vi bevægede os endnu længere ind i de unges verden. Gert Jessen, cand.phil. og direktør i GJ Consult, indledte med et oplæg om unges ensomhed, og hvordan vi som fagpersoner kan møde de unge.

Det er vigtigt at forstå hvilken af de 3 ensomhedsformer, den unge kæmper med. Den kan være eksistentiel/tankemæssig, relationel/social eller emotionel/følelsesmæssig. Alt for mange krav gør de unge ensomme.

En af Gerts hovedpointer er også, at det ofte handler om forskellige bagvedliggende former for mistrivsel, som udmønter sig som ensomhed og at unge med ensomhed ikke kategorisk “bare skal have nogle flere at være sammen med”, idet de forskellige ensomhedsformer kræver forskellige indsatser.

“I et skyldssamfund som det danske, kristne samfund har vi meget svært ved at tale om skammen. Skammen over at blive ignoreret og over at være sig selv. Skam og ensomhed hænger sammen som årsag og virkning.”

Forstå angst

Josefine Calundan, cand. psyk., Angstforeningen, gav os et lynkursus i unge med angst. Med hendes oplæg fik vi et indblik i, hvordan angst hæmmer den unge, og vi fik en fornemmelse af, hvad angst er, hvordan man kan hjælpe unge med angst – og hvad man ikke skal sige (“kan du ikke bare tage dig sammen?”).

“Angst i sig selv er hensigtsmæssig, fordi vi bruger den i situationer med fare. Men når vi oplever den i ufarlige situationer er den uhensigtsmæssig, fordi den hindrer os og påvirker vores hverdagsliv negativt. Man bekymrer sig hele tiden, har katastrofetanker og kroppen er konstant på overarbejde. Angst er således meget invaliderende.”

Hvad kan man så gøre på skolen? Som lærer kan du være en ressourceperson og især hjælpe med at identificere hvem der også kan være en ressourceperson, og hvor den unge kan få hjælp.

Viden om angst er afgørende, så den angstplagede føler sig set og forstået. Det betyder ikke, at man skal gå med på undtagelsesadfærd. Således skal man ikke skærme den angste så meget, at denne ikke kan opleve små succeser og opfyldelse af delmål.

Finansministeriet lytter interesseret med

Investering i trivsel kan give et godt afkast i form af unge, der trives, øget læring og bedre samfundsøkonomi. Der er således et betydeligt samfundsøkonomisk potentiale ved at løfte unge over i uddannelse og beskæftigelse. Hvis de udsatte unge fik en tilknytning til arbejdsmarkedet i samme grad som øvrige kortuddannede, ville det give en årlig gevinst på ca. 12 mia. kr. (jf. RFF, 2016).

Det kunne Kristian Thor Jakobsen, Cheføkonom hos Tænketanken DEA, fortælle os.

Kan vi hjælpe de sårbare unge i uddannelse og beskæftigelse, er der altså et potentiale for en samfundsmæssig økonomisk gevinst.

“Løsningerne på dette område har et stort potentiale. Og Finansministeriet lytter interesseret med.”

Ift. at få investeret i trivsel er der uheldigvis et strukturelt incitamentproblem i kommunerne, da gevinsten ved en trivselsindsats ikke lander i samme forvaltning, som skal bekoste indsatsen. Indsatsen laves typisk i Børne- og ungeforvaltningen, mens gevinsten hæves i jobforvaltningen.

Men hvad er så løsningerne? Der er ingen nemme løsninger, men for en række unge er beskæftigelse og praktisk orientering tydeligvis en vej væk fra udsathed. Hvordan kobles det bedre med uddannelsessystemet? Mange af dem, der ender i en udsat position som voksne, har allerede mistet tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet få år efter grundskolen. Hvem skal gribe dem?

Netværk om sårbare unge og trivsel på ungdomsuddannelser

Dagen sluttede af med en fælles evaluering, hvor deltagerne blandt andet tog godt imod Forum100%’s tilbud om at etablere et netværk om sårbare unge og trivsel på ungdomsuddannelserne. Vi kvitterer for den store interesse i emnet og vil arbejde videre med etableringen af netværket i de kommende uger.

Se video, hvor dagens facilitator, Gitte Grønnemose Butler, kommer med sit bud på konferencens hovedpointe.

Tak til alle oplægsholdere og deltagere for en meget spændende og inspirerende dag. Unges sårbarhed og trivsel er helt sikkert et tema vi i Forum100% vil arbejde videre med.

Video fra konferencen

Video med oplægsholdere

Video med deltagere

Slides fra konferencen

Per Schultz Jørgensen, cand. psyk. og dr. phil.

Camilla Hutters, cand. scient. soc. og områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Susan Mose, Rektor på Sct. Knuds Gymnasium

Gert Jessen: cand. phil. og direktør GJ Consult

Josefine Calundan, cand. psyk. Angstforeningen

Kristian Thor Jacobsen, Cheføkonom,DEA

 

Dækning af konferencen

Foto & video: Stagbird
Tekst, web & produktion: God Kommunikation

 


Invitationen til konferencen

Forum100% inviterer til konference om Unge og Sårbarhed i ungdomsuddannelserne d. 28. november 2018 i auditoriet på Next Sukkertoppen i Valby.

Unge står over for mange muligheder, krav og forventninger i forbindelse med deres valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det kræver både faglige, personlige og sociale kompetencer at imødekomme og honorere.

Udsatte unge kan have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, specielt unge med psykisk sårbarhed kan have svært ved at få fodfæste inden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet på længere sigt. For at afhjælpe dette, gør mange ungdomsuddannelser sig umage for at støtte de unge i at gennemføre studiet og implementerer flere forskellige tværgående, underbyggende indsatser.

Hvad kendetegner disse unge, som er i risiko for at falde ud af ungdomsuddannelsen, hvilke udfordringer er der, og hvilke indsatser kan have god effekt?

Konferencens omdrejningspunkt er unge og sårbarhed i relation til ungdomsuddannelserne. Vores oplægsholdere vil komme med forskellige perspektiver på, hvordan unges sårbarhed kommer til udtryk, samt hvilke indsatser, der kan understøtte unge med sårbarhed i at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Oplæggene til konferencen vil have både et forsknings- og evalueringsmæssigt perspektiv, samt eksempler på tværgående indsatser fra praksis.

Herudover vil det være muligt at indgå i et nydannet netværk i Forum 100% om temaet: Unge og sårbarhed i relation til ungdomsuddannelserne.

Til at folde temaet ud, har vi inviteret følgende oplægsholdere:

  • Per Schultz Jørgensen, cand. psyk. og dr. phil.
  • Camilla Hutters, cand. scient. soc. og områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  • Susan Mose, Rektor på Sct. Knuds Gymnasium
  • Gert Jessen: cand. phil. og direktør GJ Consult
  • Josefine Calundan, cand. psyk. Angstforeningen
  • Kristian Thor Jacobsen, Analysechef ved Den Sociale Kapitalfond

Vil du høre mere om konferencen, så kontakt:

Jørgen Lørvig Jensen

jlj@forum100.dk

Konference om Unge og Sårbarhed

-
28. november 2018 kl. 9:00 - 16:00
-
28. november 2018 kl. 9:00 - 16:00