Projekt karaktergivning

Projektet undersøger karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne:

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles?

Projektbeskrivelse for projektet Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne.

Projektet er toårigt og afsluttes i 2018 med konference og udgivelse af kortfattet debatskabende bog.

Afslutningskonference

Tirsdag d. 13. marts 2018 afholdt Forum100% sammen med CeFU afslutningskonference. Se video, billeder, slides fra oplæg og anbefalinger her.

Netværk

Som udløber af projektet og afslutningskonferencen har Forum100% faciliteret oprettelsen af et netværk, hvor undervisere, vejledere og ledere på ungdomsuddannelserne får et forum til at dele praksiserfaringer og praksisviden gennem oplæg om praksis ved deltagerne og efterfølgende gruppedrøftelser.

Der er netværksmøder 2 gange om året, og netværket er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Læs mere om netværket her.

Bog om projektet: Karakterbogen

Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur af Noemi Katznelson og Arnt Louw. Download Karakterbogen her.

Video fra afslutningskonferencen

Arnt Louw fremlægger CeFU’s anbefalinger om karakterer, bedømmelser og det gode læringsmiljø:

Baggrund og forskningsspørgsmål

Konkurrencestaten forudsætter måling og målstyring og karaktergivning er noget af det vigtigste i uddannelsessystemet, også på grund af den stigende interesse for den nationale og internationale benchmarking. Karakter har en enkelthed, som lader sig debattere, sammenligne, nationalisere osv. Samtidig er karaktergivning også i praksis på uddannelserne et tidseffektivt og konkret redskab, som undervisere kan gøre brug af, og for en dels vedkommende efterlyser eleverne på deres side også konkrete tilbagemeldinger på deres indsats og niveau.

Samtidig ved vi, at et ensidigt fokus på karakterer er problematisk for læringskultur såvel som for elevernes læring, trivsel, motivation og selvstændighed mv., ligesom der er risiko for at spærre for netop den kompetenceudvikling, der er målet med uddannelserne.

Karaktergivning og bedømmelsesformer er således forbundet med en række dilemmaer og udfordringer – både for den enkelte og for uddannelsessystemet som sådan: Et konkurrence- og sammenligningselement, der risikerer at tage overhånd, pres på eleverne i forhold til blandt andet videre optagelseskrav, snævre læringstilgange hos såvel undervisere som elever og demotivering af elever, der ikke performer godt.

Der er derfor behov for viden om, hvordan man kan bedømme elever i de danske ungdomsuddannelser på måder, som fremmer de kompetencer og læringsmål, der efterlyses hos de danske unge af såvel de unge selv som af samfundet.

På baggrund af empiriske undersøgelser på en række ungdomsuddannelser, har dette forskningsprojekt til formål at generer viden om, hvordan forskellige bedømmelsespraksisser påvirker forskellige unge såvel som læringsmiljøet på uddannelserne.

På den baggrund stilles følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvilke bedømmelsesformer, herunder karaktergivning, eksisterer på de forskellige ungdomsuddannelser?
  • Hvordan spiller bedømmelsesformerne ind på uddannelsernes læringsmiljø og på elevernes uddannelsesstrategier og læring?
  • Hvordan bringes karakterer og bedømmelsesformer til at bidrage til de unges myndiggørelse og læring?

Udbytte

Projektet vil bidrage til, at uddannelsessektoren og de deltagende skoler får større indblik i, hvordan deres bedømmelsesformer påvirker læringskulturen og elevernes udbytte, og hvilke elevstrategier der er på spil. Desuden vil der blive givet anbefalinger og inspirationer til, hvordan der kan arbejdes fremadrettet med at udvikle bedømmelsesformer, som matcher den læringskultur og den læring og udvikling, man på den enkelte institution eller institutionsform ønsker at fremme.

Undersøgelsen og deltagende skoler

Forskningsprojektet vil være baseret på empirisk data fra en række besøg på de involverede skoler. Det empiriske data vil blive produceret på, hvad vi kalder henholdsvis: samarbejdsskoler og caseskoler i forskningsprojektet:

a) På alle involverede skoler:

  • Den projektansvarlige på skolen deltager i kortfattet spørgeskemaundersøgelse

b) På samarbejdsskoler (samlet set besøg 1 dag):

  • 1 dags observationer med henblik på afdækning af læringskultur set i forhold til bedømmelsesformer
  • Spotinterviews med en variation af elever om deres perspektiv på forskellige bedømmelsesformer og koblingen til læringskulturen (spotinterviews er korte interviews, der gennemføres mens der foretages observationer)

c) På caseskoler (samlet set besøg 2 dage):

  • 1 dags observationer med henblik på afdækning af læringskultur set i forhold til bedømmelsesformer
  • 1 fokusgruppeinterviews med lærere/ledere/vejledere om erfaringer med forskellige former for bedømmelser, herunder karaktergivningen i den daglige undervisning
  • 1 fokusgruppeinterview med en variation af elever om deres perspektiv på forskellige bedømmelsesformer og koblingen til læringskulturen

Output

Forskningsprojektet vil munde ud i et kortfattet, debatskabende, virkelighedsnært hæfte med vægt på konstruktive vinkler og cases, der eksemplificerer gode og dårlige spiraler.

Der vil desuden blive afholdt et seminar for de projektdeltagende skoler midtvejs gennem undersøgelsesperioden samt en afslutningskonference. Til både seminar og afslutningskonference vil der blive inviteret bredt, men de deltagende skoler sikres fortrinsret til deltagelse og kan deltage for et lavt gebyr og med så mange deltagere fra den enkelte skole, man har lyst til.

Forskningsprojektet udføres i samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning, Simonsen & Illeris og Forum100%.